با توجه به پایان مهلت آزمون و ثبت نام، امکان ویرایش رزومه وجود ندارد.
فرآیند

فرآیند انجام کار

  • متقاضیان پس از انتشار فراخوان عمومی و با توجه به مهلت تعیین‌شده، مجاز به ثبت‌نام در فراخوان مربوطه و ارسال مدارک و مستندات موردنیاز به‌صورت الکترونیکی خواهند بود.
  • دبیرخانه پس از اتمام مهلت ثبت‌نام متقاضیان، نسبت به بررسی صحت اطلاعات دریافتی مربوط به معیارهای عمومی متقاضیان اقدام می‌نماید.
  • پس از تکمیل مرحله ثبت‌نام، آزمون عمومی حداکثر طی سه روز به ‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
  • دبیرخانه حداکثر طی یک هفته اسامی متقاضیانی که موفق به کسب نصاب قبولی شده‌اند اعلام نموده و مشخصات آنان را در بانک اطلاعاتی مدیران به تفکیک پست موردتقاضا وارد خواهد شد.
  • پذیرفته‌شدگان در مرحله اول برحسب اولویت نیاز سازمان و برنامه زمان‌بندی جهت انجام ارزیابی به کانون ارزیابی شایستگی‌های مدیریتی دعوت‌شده و در صورت کسب موفقیت در کانون اطلاعات ایشان در بانک اطلاعاتی مدیران به تفکیک مناصب قابل تصدی ثبت می‌شود.
  • حسب نیاز سازمان جهت تصدی پست‌های سازمانی موردنظر، از میان پذیرفته‌شدگان کانون به روش فوق جهت تصمیم نهایی به کمیسیون انتصابات معرفی می‌گردند.